Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

LINGUA FRANCA

privātuma un personas datu aizsardzības politika

I. Vispārīgie noteikumi

1. SIA LINGUA FRANCA, Reģistrācijas Nr. 40003596179, juridiskā adrese Ausekļa iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 (turpmāk saukts arī – ,,Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko SIA LINGUA FRANCA iegūst no saviem Klientiem.

2. SIA LINGUA FRANCA, veicot personas datu apstrādi, ievēro 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Fizisko personas datu apstrādes likumu, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

3. Personas datu apstrādes un privātuma politikas prioritāte ir lietotāju privātums, kā arī personas datu aizsardzība un konfidenciāla apstrāde.

4. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

5. Privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par uzņēmumā veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem.

II. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

6. SIA LINGUA FRANCA personas datus apstrādā atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par uzņēmuma rīcībā esošo personas datu drošību, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu visu sadarbības spēkā esamības laiku.

6.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, kad Klienti:

6.1.1. piesakās SIA LINGUA FRANCA pakalpojumiem attālināti vai biroja telpās;

6.1.2. noslēdz sadarbības līgumu;

6.1.3. pierakstās jaunumu, akciju un citu pakalpojumu saņemšanai no SIA LINGUA FRANCA;

6.1.4. apmeklē mājas lapu;

6.1.5. tiek reģistrēti Valsts Izglītības un informācijas sistēmā.

7. SIA LINGUA FRANCA apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāvēs vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un pakalpojuma sniedzēju;

7.2. personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.3. kamēr rakstiski nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei;

7.4. lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus SIA LINGUA FRANCA var kopīgot personas datus:

7.4.1. ar institūcijām, pasniedzējiem un partneriem, kas saistīti ar Klienta pasūtījumu pakalpojuma nodrošināšanai;

7.4.2. parādu piedziņas uzņēmumiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām.

8. Apmeklējot un izmantojot SIA LINGUA FRANCA piedāvātos pakalpojumus, Klients piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma un Personas datu aizsardzības politikas noteiktajiem mērķiem.

9. Klients ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

10. SIA LINGUA FRANCA ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem:

10.1. pēc pieprasījuma valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

10.2. izsniegt Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas apstākļiem.

10.3. datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Klientam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

III. Klientu personas datu apstrāde

11. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

11.1. Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);

11.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, tiešsaistes pieslēgšanās platformā (MS Teams utt.) izmantojamais pieslēgšanās vārds);

11.3. Pakalpojuma dati (pakalpojuma nosaukums, izmaksas, atlaides, valodas izvēle, zināšanu līmeņa noteikšanas rezultāts un eksāmena rezultāts);

11.4. Norēķinu dati (rēķins, rēķina summa, datums, nodarbību skaits);

11.5. Pasniedzēja dati (CV apraksts);

11.6. Pasniedzēju fotogrāfijas un video;

11.7. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums interneta vietnes piedāvāto pakalpojumu iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

12. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

13. SIA LINGUA FRANCA aizsargā Klienta personas datus, izmantojot saprātīgi pieejamos organizatoriskos, tehniskos un finansiālos resursus, kas atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām.

14. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta:

14.1. apakšpunkts (a) – Klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

14.2. apakšpunkts (b) – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

14.3. apakšpunkts (c) – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

14.4. apakšpunkts (f) – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Klienta intereses vai pamata tiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Klients ir bērns.

15. Datu pārzinis glabā un apstrādā Klienta datus personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

15.1.    personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
15.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
15.3.    kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
15.4.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

16. Izbeidzoties 15. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Klienta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

17. Lai pildītu savas saistības pret Klientu, Datu pārzinim ir tiesības nodot Klienta personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

18. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

IV. Datu subjekta tiesības

19. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:

19.1. saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un līguma izpildi, kā arī saņemt informāciju rakstiskā vai elektroniskā formā, un, ja iespējams organizēt datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

19.2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

19.3. dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

19.4. atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

19.5. ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi vai pavisam pārtraucam apstrādāt visus Klienta personas datus;

19.6. vērsties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses, saskaņā ar  piemērojamiem normatīviem aktiem.

19.7. Sazināties ar SIA LINGUA FRANCA par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem un citiem jautājumiem Jūs varat, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

V.    Datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija

20. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA LINGUA FRANCA, Vienotais reģistrācijas numurs 40003596179, juridiskā adrese: Ausekļa iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Tel. +371 29196571, e-pasts: [email protected];

21. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem: e-pasts: [email protected] vai tel. +371 29196571

VI. Personas datu glabāšanas termiņš

22. Klienta personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

VII. Sīkdatnes izmantošana

23. SIA LINGUA FRANCA tīmekļa vietnē linguafranca.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas aprakstītas mūsu Personas datu aizsardzības un Privātuma politikā, kā arī Paziņojumā par sīkdatņu lietošanu.

24. Kas ir sīkdatnes?

24.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

24.2. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu ,,Piekrītu”, tiek apstiprināta Jūsu piekrišana izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus.

25. Paziņojums par sekojošajām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē:

25.1. Funkcionālās sīkdatnes.Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

25.2. Google Analytics sīkdatnes.Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

25.3. Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes.Sīkdatnes var iestatīt mājas lapā, kā trešo pušu pakalpojumus: Facebook poga “Patīk”,YouTube video un citi pakalpojumi. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

26. Kā var mainīt sīkdatņu lietošanu? Lielākā daļa pārlūkprogrammu sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu Jūsu datorā vai arī tās pilnībā izdzēst, bet šajā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu piedāvātos tiešsaistes pakalpojumus. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

VIII. Nobeiguma noteikumi

27. Datu pārzinis ir tiesīgs veikt grozījumus šajā Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā linguafranca.lv vai darot to pieejamu citā, konkrētam datu subjektam pieejamā veidā.